[1]
ยีปาโล๊ะ ม., ขจรกิตติยา เ., ศิวดำรงพงศ์ ว. and เล๊าะแม ย. 2019. สภาพการณ์และความต้องการในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนฯ รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. Al-HIKMAH Journal. 8, 16 (Jan. 2019), 135–143.