[1]
บุญรัตน์ ว. and ปฤชากุล ว. 2019. “เมียฝรั่ง” ในวรรณกรรมไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540. Al-HIKMAH Journal. 9, 18 (Dec. 2019), 119–129.