[1]
อาแล ณ. and สินจรูญศักดิ์ ฐ. 2018. ทักษะทางวิชาชีพ ด้านความชำนาญในการปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางบัญชีใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคใต้. Al-HIKMAH Journal. 8, 16 (Dec. 2018), 11–19.