[1]
จะปะเกีย อ., จันทร์กิ่งทอ ก. and จันทร์กิ่งทอง ว. 2018. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.). Al-HIKMAH Journal. 8, 16 (Dec. 2018), 163–176.