[1]
Ratanachai, P. 2020. ปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรด้วยหลักการอิสลามของครอบครัวไทยมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Al-HIKMAH Journal. 10, 19 (Oct. 2020), 31–39.