[1]
มะแก้ว ป. 2021. การศึกษาแบบบูรณาการ กรณีศึกษา การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบบูรณาการด้านกิจกรรม. Al-HIKMAH Journal. 10, 20 (Jan. 2021), 13–22.