[1]
นุรักษ์ จ. 2021. การพัฒนาจริยธรรมด้านความมีวินัยของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา. Al-HIKMAH Journal. 11, 22 (Dec. 2021), 1–8.