[1]
หะยีเหย็บ ส. 2021. สภาพปัญหา ความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาการศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล. Al-HIKMAH Journal. 11, 22 (Dec. 2021), 219–233.