[1]
Serpa, N. and ราโอบ อ. 2022. การวิเคราะห์ระบบข้อมูลเพื่อหาแนวทางการป้องกันการพ้นสภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี: การวิเคราะห์ระบบข้อมูลเพื่อหาแนวทางการป้องกันการพ้นสภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี. Al-HIKMAH Journal. 12, 23 (Aug. 2022), 269–293.