[1]
ชนประชา ศ., คงหยู ฉ. and ชนประชา พ. 2023. Problem and Operation Promote the Quality of Life of Elderly Muslim : A Case Study Rusamilae Community. Al-HIKMAH Journal. 13, 25 (Jun. 2023), 149–164.