(1)
จาปรัง ธ. การสื่อสารภายในองค์กรกับการประยุกต์หลักการและการปฎิบัติในทัศนะอิสลาม. HIKMAN_FTU 2018, 1, 35-44.