(1)
หะยีสาอิ ี. การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการแผนจัดการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. HIKMAN_FTU 2018, 1, 1-13.