(1)
มันยุนุ ม. การประยุกต์ใช้อักษรโดดในอัล-กุรอาน ในการจัดการเรียนการสอน. HIKMAN_FTU 2018, 1, 15-22.