(1)
หลังปูเต๊ะ ส. แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนอนุบาลอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้. HIKMAN_FTU 2018, 1, 23-35.