(1)
ภูยุทธานนท์ อ. วิดีโออาร์ต ภาวะกดดันของการแสดงออกอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมลายูปาตานี. HIKMAN_FTU 2018, 7, 1-13.