(1)
อัซซอลีฮีย์ ม.; รักษ์พลเมือง ช.; บุญประกอบ พ. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการเรียนรู้ของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. HIKMAN_FTU 2018, 7, 45-58.