(1)
ใหมคง เ.; สันติวรานนท์ ส.; สร้อยเพชรเกษม ช. ปัจจัยพยากรณ์การทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. HIKMAN_FTU 2018, 7, 71-79.