(1)
พุ่มไสว ภ.; ขุนเพชร ส.; ชัยกุล ป.; เต๊ะหละ อ. การใช้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี. HIKMAN_FTU 2018, 7, 81-96.