(1)
เหมกรณ์ ภ.; วิรัชนิภาวรรณ ว. การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา. HIKMAN_FTU 2018, 7, 97-112.