(1)
แสงวนิชย์ ส. อิสลามและมนุษย์. HIKMAN_FTU 2018, 2, 59-69.