(1)
แก้วสีขาว ว.; ปิลันธนานนท์ น. การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูภาษาไทยโดยใช้วิธีการสแกฟโฟล์ดิง กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์. HIKMAN_FTU 2018, 7, 69-78.