(1)
วณิชย์กุล ณ. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวในประเทศอิหร่าน ของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด. HIKMAN_FTU 2018, 7, 79-91.