(1)
วิเศษสินธุ์ ฉ. การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย. HIKMAN_FTU 2018, 7, 93-100.