(1)
ยอดมณี เ. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ: แนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. HIKMAN_FTU 2018, 7, 141-149.