(1)
บุญนรากร ส.; ภัสสรศิริ น.; พ่วงสมจิตร์ ช.; เจนอักษร น. Islamic Religious Leaders’ Participation in Educational Management in Thailand. HIKMAN_FTU 2018, 4, 75-86.