(1)
มั่นคงพิทักษ์กุล ส.; ธำรงธัญวงศ์ ส.; สหพัฒนา ป.; จิตร์ภิรมย์ศรี ศ. การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: นโยบาย กระบวนการ และ ผลลัพธ์. HIKMAN_FTU 2018, 6, 35-53.