(1)
ทอดทิ้ง พ.; ยี่สุ่นทรง อ. สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา. HIKMAN_FTU 2018, 6, 121-135.