(1)
มะมิง ม.; แวนาแว อ.; เจ๊ะหะ ม. การซื้อขายแบบมุรอบะหะฮฺของสถาบันการเงินอิสลามในจังหวัดปัตตานี. HIKMAN_FTU 2018, 3, 115-117.