(1)
ศุภอักษร ช.; ลิ่วคุณูปการ น.; กุฏิภักดี ฐ.; มั่นเศรษฐวิทย์ ศ. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจาก ส่วนต่างราคาหุ้นของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล และบริการด้านสุขภาพ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. HIKMAN_FTU 2019, 9, 29-42.