(1)
แซวกระโทก ส.; วิบูลรังสรรค์ ส.; หลินเจริญ เ.; ปาณาวงษ์ ช. การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. HIKMAN_FTU 2019, 9, 145-153.