(1)
ยีปาโล๊ะ ม.; ขจรกิตติยา เ.; ศิวดำรงพงศ์ ว.; เล๊าะแม ย. สภาพการณ์และความต้องการในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนฯ รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. HIKMAN_FTU 2019, 8, 135-143.