(1)
จะปะเกีย อ.; จันทร์กิ่งทอ ก.; จันทร์กิ่งทอง ว. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.). HIKMAN_FTU 2018, 8, 163-176.