(1)
Ratanachai, P. ปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรด้วยหลักการอิสลามของครอบครัวไทยมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. HIKMAN_FTU 2020, 10, 31-39.