(1)
มะแก้ว ป. การศึกษาแบบบูรณาการ กรณีศึกษา การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบบูรณาการด้านกิจกรรม. HIKMAN_FTU 2021, 10, 13-22.