(1)
Serpa, N.; ราโอบ อ. การวิเคราะห์ระบบข้อมูลเพื่อหาแนวทางการป้องกันการพ้นสภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี: การวิเคราะห์ระบบข้อมูลเพื่อหาแนวทางการป้องกันการพ้นสภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี. HIKMAN_FTU 2022, 12, 269-293.