จาปรัง ธ. (2018). การสื่อสารภายในองค์กรกับการประยุกต์หลักการและการปฎิบัติในทัศนะอิสลาม. Al-HIKMAH Journal, 1(1), 35–44. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111856