หะยีสาอิ ี. (2018). การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการแผนจัดการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Al-HIKMAH Journal, 1(2), 1–13. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111929