มันยุนุ ม. (2018). การประยุกต์ใช้อักษรโดดในอัล-กุรอาน ในการจัดการเรียนการสอน. Al-HIKMAH Journal, 1(2), 15–22. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111930