หลังปูเต๊ะ ส. (2018). แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนอนุบาลอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้. Al-HIKMAH Journal, 1(2), 23–35. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111932