Yosof, M., & Hama, zakariya. (2018). Hukum Islam Tentang Fasakh Perkahwinan Kerana Ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajipannya. Al-HIKMAH Journal, 1(2), 99–106. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111943