ภูยุทธานนท์ อ. (2018). วิดีโออาร์ต ภาวะกดดันของการแสดงออกอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมลายูปาตานี. Al-HIKMAH Journal, 7(13), 1–13. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112341