อัซซอลีฮีย์ ม., รักษ์พลเมือง ช., & บุญประกอบ พ. (2018). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการเรียนรู้ของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Al-HIKMAH Journal, 7(13), 45–58. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112345