ใหมคง เ., สันติวรานนท์ ส., & สร้อยเพชรเกษม ช. (2018). ปัจจัยพยากรณ์การทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. Al-HIKMAH Journal, 7(13), 71–79. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112347