พุ่มไสว ภ., ขุนเพชร ส., ชัยกุล ป., & เต๊ะหละ อ. (2018). การใช้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี. Al-HIKMAH Journal, 7(13), 81–96. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112380