เหมกรณ์ ภ., & วิรัชนิภาวรรณ ว. (2018). การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา. Al-HIKMAH Journal, 7(13), 97–112. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112382