หมัดตะพงศ์ น., & การีนา อ. (2018). ศึกษาความสัมพันธ์ของการอ้างอิงหะดีษเมาฎูอฺกับการอ่านคุตบะฮฺนิกาห์ในพิธีการแต่งงาน กรณีศึกษา: การปฏิบัติของมัสญิด ในตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต. Al-HIKMAH Journal, 7(14), 1–8. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113010