แสงวนิชย์ ส. (2018). อิสลามและมนุษย์. Al-HIKMAH Journal, 2(3), 59–69. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113015