นุชมี อ., & การีนา อ. (2018). การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมการแปลคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยด้านหลักศรัทธาต่อพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ. Al-HIKMAH Journal, 7(14), 23–33. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113040