แก้วสีขาว ว., & ปิลันธนานนท์ น. (2018). การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูภาษาไทยโดยใช้วิธีการสแกฟโฟล์ดิง กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์. Al-HIKMAH Journal, 7(14), 69–78. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113047