วณิชย์กุล ณ. (2018). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวในประเทศอิหร่าน ของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด. Al-HIKMAH Journal, 7(14), 79–91. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113048